ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatfeldolgozók:
  2.1. Statisztikai adatfeldolgozó tevékenység során
  2.1.1. a http://www.airless.hu/ oldal látogatása során:
  a)
  Jenei Ádám, Plaza de Mar 1, Edificios Cala Sol Piso 3 Puerta 8., 07829 Cala Tarida, Sant Josep
  de Sa Talaia, Ibiza, Islas Baleares, España, EU adószám: ESY4110048P.
  2.1.2. az Adatkezelővel történt elektronikus levelezés során:
  b) Sió-Informatika Kft. 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36 (84) 610-128, e-mail:
  info@sioinformatika.hu,
  c) Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Telefon: +36 1 789-
  2-789.
  2.2. Könyvelés bérszámfejtés során
  a)
  Varga Éva EV., 8623 Balatonföldvár, Radnóti M. u 5. 2/6 ajtó, Telefon: +36 84 950-232, e-
  mail: varga.eva@vszv.hu.
  2.3. Foglalkoztatás a Munkaügyi Központ ajánlása alapján
  a)
  Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Ügyfélszolgálat
  telefonszám: 06-1-795-5010, e-mail címe: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu valamit a megyeileg
  illetékes kirendeltségek.
  2.4. Tanuló jogviszony létesítése esetén
  a)
  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Központi telefon:
  1/474-5100, e-mail: mkik@mkik.hu, valamit a megyeileg illetékes kirendeltségek.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  2.5. Informatika ügyviteli üzemelés során
  a)
  KRONOS Trade Kft., 1054 Budapest, Alkotmány u. 20., Telefon: (06-1) 302-8888, -8889, –
  8890, e-mail: info@kronos.hu.
  2.6. GDPR Adatvédelem során
  a)
  Kelemen Zsolt EV. 8600 Siófok, Fő tér 9, Telefon: +36 (84) 610-128, Adószám: 69219108-1-
  34, dpo@sioinformatika.hu, Kelemen Zsolt (DPO), Tanúsítvány jegyzék száma:
  TRIC/18/39197.
  2.7. Egyedi esetek
  a)
  Egyedi esetekben rendvédelmi szervek, állami szervek, bíróságok, közjegyzők, önálló bírósági
  végrehajtók, valamint azon szervek vagy személyek, akik jogszabályi felhatalmazással vagy az
  Érintett önkéntes hozzájárulásával igazolni tudják az adatbekérés jogszerűségét.
  2.8. Megrendelés teljesítése, logisztikai folyamtok során
  a)
  “HÁR-MAN” Kft., 8200 Veszprém, Endrődi Sándor utca 7., 8600 Siófok, Marosi út 2, Telefon:
  +36 20 984 8984, e-mail: har.man@har-man.hu.
  2.9. Külföldi adatszolgáltatók igénybevétele
  a) Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2, Dublin, Írország,
  www.facebook.com, Adatfeldolgozás módja: meghatározott személyes adatok alapján az
  Adatkezelő által meghatározott tartalmú célzott elektronikus megkeresések, hirdetések
  formájában (remarketing) a https://www.facebook.com/www.tuzvedok.hu/ oldal esetében.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 2. Az Adatkezelés elvei
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes
  adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely
  információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
  valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
  testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
  több tényező alapján azonosítható;”.
  Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon, kizárólag
  meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot
  kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük, valamint
  az Érintett és a Szolgáltató között létrejött szerződéses jogviszony alapján.
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1)
  kimondja, hogy az Érintettel (a web oldal használóval, a továbbiakban: Látogató) az Adatkezelő a Látogató
  hozzájárulásán alapuló, valamint minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását
  igénybe veszi, az Adatkezelővel szerződést köt, (továbbiakban: Partner), írásban, szóban, vagy az
  Adatkezelő elérhetőségein keresztül létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó célokra irányuló teljesítése
  érdekében, az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy
  kötelező.
  Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
  kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
  adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
  Tájékoztatni kell az Érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető
  akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
  személyes adat kezelése
  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
  érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
  lehetőségeire is. Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a
  tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
  a) kezelt adatok köre, célja,
  b) az Érintettek köre,
  c) kezelt adatok céljának jogalapja
  d) kezelt adatok tárolásának időtartalma,
  e) kezelt adatok módja,
  f) kezelt adatok adattovábbítás címzettje
  g) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  h) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  3.1. Szerződéses jogviszony esetén
  A hatályos magyar jogszabályok, a Rendelet vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Szolgáltatóval
  kötött Megbízási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) szerint, jelen adatkezelési szabályzat
  ismeretében, a szerződéses jogviszony szerződésszerű teljesítéséből, a Szolgáltató az Ön
  személyes adatait, illetve a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adatokat a 4.1.3.,
  4.2, 4.4., 4.5., 4.8., 4.9. és a 4.10. pontokban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott
  jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.
  Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek, adatkezeléshez történő
  hozzájárulását Szerződés szerint, az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Szerződésben
  foglaltak szerinti időpontban, a Szerződés teljesítésével, vagy megszűnésével jogosult módosítást,
  bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adatok helyesbítését kérni, illetve
  az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a
  8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. vagy az bagyarik.laszlo@airless.hu email címre küldött
  levélben.
  A Partner jogairól jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja, míg a jogérvényesítés lehetőségeiről
  jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontja ad részletes felvilágosítást.
  Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelés
  jogszerűségét.
  Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes
  fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.
  Adatkezelő: Balatonmenti Tűzvédők Kft., aki mint tevékenysége végzésére létrejött jogi személy
  az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja;
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
  tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb
  módon történőnyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy
  összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a
  személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely
  konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
  cselekedetével beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –teljes körű vagy egyes
  műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
  Adattörlés: a személyesadat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
  lehetséges;
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
  meghatározott időre történő korlátozása céljából, amelynek időtartama alatt az adatnak csak
  tárolása jogszerű;
  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
  alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  Érintettek: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
  közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az
  Adatkezelő valamennyi Ügyfele, Partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton
  kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek.
  3.2. Az adatkezelés jogalapjai
  a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson
  alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás),
  b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés
  teljesítéséhez szükséges, amelyben mint az Érintett az egyik fél (a továbbiakban:
  Szerződés teljesítése),
  c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre
  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli,
  könyvviteli kötelezettség teljesítése –a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése),
  d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik
  természetes személy létfontosságúérdekeinek védelme miatt szükséges (a
  továbbiakban: Létfontosságú érdek),
  e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
  harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos
  érdek),
  f) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
  továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint
  az Érintett hozzájárulása nélkül kezelhetők az Érintett természetes személy
  személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő)
  és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
  szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
  figyelemmel kísérése, az abból származódíjak számlázása, valamint az azzal
  kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá az Érintett hozzájárulás nélkül
  kezelhetők az Érintett természetes személy természetes személyazonosító adatai,
  lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére
  vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására
  irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban:
  Elkertv.13/A. §).
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 3. Adatkezelési célok
  4.1. A http://www.airless.hu/ web oldal látogatása során
  A hatályos magyar jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 20 16/679 rendeletének
  (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön Szolgáltató internet oldalain történő
  látogatás során a jelen adatkezelési szabályzat ismeretében, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az
  Szolgáltató az Ön személyes adatait az 4.1., 4.2.1., 4.3., és a 4.4. pontokban megjelölt adatkezelési
  célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.
  Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez történő önkéntes
  hozzájárulása, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni,
  valamint bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését
  vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére
  történő kezelésének megszüntetését igényelni a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. vagy az
  bagyarik.laszlo@airless.hu email címe küldött levélben.
  Kiemelten felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Látogató jogosult tiltakozni az adatok közvetlen
  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. vagy az
  bagyarik.laszlo@airless.hu email címe küldött levélben.
  Az Szolgáltató internet oldalain történő látogatás során a Látogató által önként megadott személyes
  adatokat a Látogató hozzájárulásának visszavonásáig, kezeli az Szolgáltató.
  Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi web oldalak adatkezelését szabályozza:
  http://www.airless.hu/ valamint aldomain-jai és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató
  elérhető az alábbi oldalról: http://www.airless.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.
  A Látogató jogairól jelen Adatkezelési tájékoztató 6. pontja, míg a jogérvényesítés lehetőségeiről
  jelen Adatkezelési Szabályzat 7. pontja ad részletes felvilágosítást.
  Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelés
  jogszerűségét.
  Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes
  fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.
  4.1.1. Statisztikai adatok gyűjtése:
  a) A kezelt adatok köre: a web oldal látogató IP cím, látogatás időpontja, látogatott
  oldalak – al oldalak, illetőleg sikertelenül meglátogatni kívánt tartalmak, operációs
  rendszerek, böngésző típusa, származási hely, keresett kifejezések. Az adatgyűjtés
  célja: statisztikai adatok gyűjtése látogatói elégedettség növelése céljából
  b) Az Érintettek köre: A web oldalt látogató valamennyi Érintett.
  c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
  d) A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a
  böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk
  semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.
  e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A statisztikai adatok
  kiértékelésével azonnal.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
  g) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
  adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, adatfeldolgozóként a tárhely
  szolgáltatást felügyelő munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a fenti
  alapelvek tiszteletben tartásával.
  h) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett
  kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  4.1.2. Cookie-k (sütik) kezelése
  A weboldal látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A HTTP-süti
  (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver
  küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
  irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével
  a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k
  segítségével statisztikai jellegű információkat gyűjtünk a web oldalunk látogatóiról, mely
  segítségünkre van az oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal
  által felkínált funkciók használatát és a böngészést.
  Web oldalunkra jellemző cookie-k:
  a) kezelt adatok köre: IP címek, böngésző típusok, demográfiai adatok, dátumok, időpontok
  megnyitott és meg nyitni kívánt tartalmak. Az adatkezelés célja: weboldal látogatottsági
  statisztikai adatainak figyelembevételével a weboldal fejlesztése a Felhasználó élmény
  fokozása céljából.
  b) Az Érintettek köre: A weboldalt látogatóinak valamennyi Érintettje.
  c) Az Szolgáltató a Felhasználó számítógépén anonim azonosítót (ún. „cookie”-t) helyez el,
  amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat
  önmagában semmilyen módon nem képes az felhasználót, azaz a látogatót azonosítani,
  csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Szolgáltató abból a célból kezeli, hogy
  többet tudhasson meg látogató információhasználati szokásairól és így javíthassa
  szolgáltatásaik, web oldalának színvonalát. A cookie az Szolgáltató Személyes adatot
  tartalmazó adatbázisával nem kerülnek összekapcsolásra. melyek használatához nem
  szükséges előzetes hozzájárulást kérni az Érintettektől. A web oldal használata során a
  Szolgáltató web oldalt üzemeltető szerver naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében
  az Szolgáltató által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra
  (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve
  statisztikai célokra történik.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  d)
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama

  Session cookie-k:
  cookie_notice_accepted 1 hónap
  woocommerce_cart_hash N/A
  woocommerce_items_in_cart N/A
  wp_woocommerce_session 2 nap
  e) Az adatkezelő az adatokat az adatkezelés időtartama alatt elektronikusan tárolja.
  f) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
  használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  g) Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintettnek
  lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
  általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  h) A web oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri
  a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított
  adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb
  információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/
  Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a web oldal felhasználóinak beleegyezésének kérését
  az európai uniós jog megköveteli, azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein
  cookiek-at helyeznek el. A cookie fájlokban elmentett információkat statisztikakészítés céljára,
  valamint annak érdekében használjuk fel, hogy a web oldal jobban tudjon alkalmazkodni a
  felhasználók egyedi igényeihez. A cookie beállításait a böngészőjén keresztül módosíthatja. Ha
  a beállításokat nem módosítja, akkor a cookie az Ön által használt eszköz memóriába kerülnek.
  A cookie beállításainak módosítása korlátozhatja a weboldal működését.
  4.1.3. A https://www.airless.hu/ web-áruház látogatása során
  4.1.3.1. Pénztár űrlap, termék és szolgáltatás megrendelése a https://www.airless.hu/penztar/
  esetén:
  a)
  A kezelt adatok köre:
  a.a. Érintett teljes neve; lakcím, ország, irányítószám, város, utca, házszám,
  telefonszám; e-mail cím,
  a.b. szállítási cím, ország, irányítószám, város, utca, házszám,
  a.c. kapcsolattartó teljes neve, telefonszám, e-mail cím,
  a.d. gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, kapcsolattartó teljes neve,
  telefonszám; e-mail cím.
  b)
  Az adatkezelés célja: az Érintett az Adatkezelő webáruházában, azon kívül
  nyújtott szolgáltatások, mennyiségek lefoglalása, kiszállítása, a megrendelések
  teljesítése, Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés
  nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály
  alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek –
  kapcsolattartói, aki az Adatkezelő személyes, webáruházában az Adatkezelő
  mindenkori kínálatából megrendelést tesz, oda regisztrál.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: a számlázási adatok tekintetében a 2007. évi
  CXXVII. törvény169. § – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint,
  szállítási és kapcsolattartási adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
  és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb önként megadott személyes
  adatok viszonyában az Érintett előzetes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés a) pontja alapján.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a megrendelés, szolgáltatás teljesítését
  követő számviteli bizonylat kiállításának napjától számított 90 nap. Kivéve a
  számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 4. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A
  könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
  bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
  nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
  feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk. Az
  Adatkezelő az általa kibocsájtott számviteli bizonylatokat az erre a célra
  üzemeltetett ügyviteli rendszerben rögzíti.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2., 2.8. pontok alapján.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az
  Adatkezelő megrendelés kezelés, logisztika munkakörben megbízott
  munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben
  is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán
  résztvevő munkatársak, a 2.2., 2.8. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek
  tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  4.1.3.2. Személyes adatok automatizált kezelése, vásárlói ajánló rendszer
  Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján profilalkotást végez annak érdekében,
  hogy az Érintett, igényeinek, érdeklődési körének megfelelően, személyre szabott
  ajánlatait tudja kialakítani. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttatja el e-mailben,
  vagy a weboldalon az Érintett látogatása során jeleníthetjük meg. Profilalkotás a
  személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
  személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők
  értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, vásárlási szokások,
  tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy
  előrejelzésére használja az Adatkezelő.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  a) A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő weboldalán, a regisztráció során megadott
  Érintett személyes adatai, az Érintett látogatása és vásárlása során az Adatkezelő
  által felmért, az Adatkezelő weboldalon töltött tevékenységéből fakadó
  statisztikai adatok.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő mindenkori kínálatának népszerűsítésé az
  Adatkezelő érdekeltségi körébe tartozó Érintett részére, Érintettek egymástól
  való megkülönböztetése, az Érintettek szokásainak korábbi vásárlásainak és
  érdeklődési körének nyilvántartása, megrendelés és szerződéskötés elősegítése
  ajánlat adás alapján, megrendelői kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek –
  kapcsolattartói, aki az Adatkezelő weboldalán regisztrál.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett előzetes hozzájárulása a GDPR 6.
  cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintett hozzájárulásának
  visszavonásáig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokan nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az
  Adatkezelő marketing, ügyfélszolgálat munkakörben megbízott munkatársai, a
  2.1., 2.9. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  4.1.4. Hírlevél küldés
  a) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, érdeklődési kör.
  b) Az adat kezelésének célja: az Érintett értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról,
  akciókról. Az adatkezelés célja továbbá szerződés létrehozásának elősegítése az
  Érintettnek személyre szabottan küldött elektronikus levél alapján, ügyféllel való
  kapcsolattatás, tájékoztatás.
  c) Az Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  d) Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról
  és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági
  reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
  törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
  pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. A
  honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó
  négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A
  hírlevélről az Érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy
  írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni
  kell a hírlevél szolgáltatásból.
  e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
  visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön személyes
  adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
  adatokat az adatkezelő marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
  munkatársai kezelhetik, adatfeldolgozóként a tárhely szolgáltatást felügyelő
  munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából a 2.1. illetve a 2.7. pontok
  alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
  ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, vagy kérheti a kezelt adatok törlését,
  módosítását, helyesbítését, vagy zárolását.
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.1.5. Remarketing eszközök, üzletszerzés célú adatkezelés
  Az Adatkezelő tevékenységének hatékonysága növelése céljából reklámtevékenységet
  folytat, mely az Adatkezelő Facebook oldalán tett közzététellel valamint a 2.1. és a 2.9.
  pontban szerepeltetett szolgáltatók által kínált Remarketink eszközökön keresztül
  valósítja meg. Az Adatkezelő szolgáltatásainak, illetve ajánlatainak a címzettekhez
  történő eljuttatásával az üzletkötés előmozdítása érdekében az alábbiakban
  meghatározott feltételek szerint kezeli az Érintettek személyes adatait.
  a) A kezelt adatok köre: a 2.1. és a 2.9. pontban szerepeltetett szolgáltató által kezelt
  releváns adatok.
  b) Az adatkezelés célja: Az Érintettel való kapcsolattartás, az Érintett azonosítása,
  Adatkezelő termékeinek ajánlása.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő tevékenységével
  összefüggésben az Adatkezelő érdekeltségébe tartozik.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: Érintett hozzájárulása.
  e) A kezelt adatok
  visszavonásáig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a 2.9. pontban meghatározottak
  szerint, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Adatkezelő üzletszerzési tevékenysége során garantálja Érintett számára a GDPR,
  az Info tv.-ben, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
  lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvényben (továbbiakban:
  direktmarketing tv.) meghatározott jogok érvényesítését; valamint gondoskodik az
  Érintettek személyes adatainak kezelése során a GDPR -ben, az Info. tv.-ben, a
  direktmarketing törvényben az adatkezelő tevékenysége vonatkozásában előírt
  követelmények teljesüléséről, különös tekintettel az adatok biztonságos kezelésére
  vonatkozó kötelezettség teljesítésére.
  j) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  tárolásának
  időtartalma:
  az
  Érintettet
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  hozzájárulásának
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2. Építőipari tevékenységek során
  4.2.1. Szerződés kialakítása során
  a)
  A kezelt adatok köre:  Az Érintett (jogi személyiség) a szerződő Érintett egyéni vállalkozás esetén:
 • a szerződő fél képviseletesre jogosult személy: teljes neve, születési neve,
  anyja neve, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, aláírása,
 • szerződő fél számlázási címe, levelezési címe, tartózkodási helye,
  szállítási címe, telefonszáma, e-mail cím, egyéni vállalkozás adószáma,
  vállalkozó azonosítási száma,
 • a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes neve, – telefonszám, -e-mail
  cím.
  Az Érintett (jogi személyiség) társas vállalkozás esetén:
 • a szerződő fél képviseletesre jogosult személy: teljes neve, születési neve,
  anyja neve, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, aláírása,
 • a szerződő fél számlázási címe, levelezési címe, tartózkodási helye,
  szállítási címe, telefonszáma, e-mail cím,
 • a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes név, – telefonszám, -e-mail cím.
  Az Érintett (természetes személy) esetén:
 • a szerződő fél, Érintett személy: teljes neve, születési neve, anyja neve,
  állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, aláírása,
 • szerződő fél számlázási címe, levelezési címe, tartózkodási helye,
  szállítási címe, telefonszáma, e-mail cím,
 • a szerződő fél Érintett kapcsolattartó teljes neve, – telefonszám, -e-mail
  cím.
  b) Az adatkezelés célja: szerződéskötés, az
  megkülönböztetése, vevő – szállítói kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek – kapcsolattartói
  -, aki az Adatkezelővel szerződésese jogviszonyban áll.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja szerződéskötés, számlázás, és szállítási adatok
  viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
  pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az egyéb önként megadott
  személyes adatok viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és szerződéses Partner
  szerződéses jogviszonyának megszűnésének napját követő 8 évig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  Érintettek
  egymástól
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.
  valóBalatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  képviseletére jogosult személyek, értékesítő munkakörben is meghatalmazott
  munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő Adatfeldolgozók
  a 2.2. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210.címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  4.2.2. Munkagép bérbeadás során
  Az Adatkezelő munka gépparkjának hasznosításával összefüggésben bérleti tevékenységet
  folytat. E tevékenység kifejtése során a tulajdonában álló munkagépeket bérleti szerződés
  keretin belül hasznosítja.
  a)
  A kezelt adatok köre:
  • az Érintett (természetes személy, szerződő fél) adatai: teljes név, születési
  név, születési idő, születési hely, anyja neve, állandó lakcím, levelezési cím,
  tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó teljes név, –
  telefonszám, -e-mail cím, aláírása, bérleti jogviszony során felmerülő
  üzemelési költségek –azon mérésére szolgáló eszközök statisztikai adatai,
  • az Érintett (jogi személyiség, szerződő fél) adatai: a szerződő Érintett egyéni
  vállalkozás esetén, teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási
  hely, telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozás adószáma, vállalkozó
  azonosítási száma, a szerződő Érintett kapcsolattartó teljes név, – telefonszám,
  -e-mail cím, aláírása, bérleti jogviszony során felmerülő üzemelési költségek
  –azon mérésére szolgáló eszközök statisztikai adatai,
  • az Érintett (jogi személyiség, szerződő fél) adatai: a szerződő Érintett társas
  vállalkozás esetén: székhely adatok, levelezési cím, tartózkodási hely,
  telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó teljes név, – telefonszám, -e-mail cím,
  aláírása, bérleti jogviszony során felmerülő üzemelési költségek –azon
  mérésére szolgáló eszközök statisztikai adatai.
  b) Az adatkezelés célja: Adatkezelő munkagép eszközparkjának bérbe adása, bérleti
  szerződések alapján számla kiállítása, a bérleti szerződés teljesítése, az Érintettek
  egymástól való megkülönböztetése, a fizetés nyilvántartása és dokumentáció
  készítése, felmerülő üzemeltetési költségek nyilvántartása, a jogszabály alapján
  számviteli kötelezettség teljesítése, szerződő fél kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden Érintett és kapcsolattartója, aki az Adatkezelővel
  munkagép bérleti szerződésen alapuló jogviszonyt létesít.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: a szerződő Érintett előzetes hozzájárulása, jogos
  érdek.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a szerződés során gyűjtött személyes
  adatok viszonyában az Adatkezelő és a szerződő fél közötti szerződés teljesülésétől
  számított 8. év december 31. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, a
  számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 1. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A
  könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
  bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
  nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
  feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni a GDPR 6. cikk
  (1) bekezdés c) pontja szerint. A hozzájárulásán alapuló személyes adatok
  viszonyában, az Adatkezelő és a szerződő fél közötti szerződés teljesülésétől
  számított 1 évig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. pont alapján.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok
  kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a 2.2.,
  2.8. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2.3. Építőipari kivitelezési tevékenység fő/alvállalkozói szerződés esetén
  Az Adatkezelő tevékenységi körében építőipari tevekénységet valósít meg, mely során fő –
  illetve alvállalkozói szerződések teljesítése céljából az alábbi adatkezelési célokat gyakorolja:
  a)
  A kezelt adatok köre:
  • az építtető teljes neve, vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét,
  adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró
  személy nevét vagy megnevezését, aláírása,
  • alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező nevét vagy
  megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, pénzforgalmi
  számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy
  megnevezését, címét vagy székhelyét, aláírását, elérhetőségét és elektronikus
  építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) vezetés esetén az alkalmazás
  használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ),
  • jogosult építési műszaki ellenőr, alvállalkozói szerződés esetén
  teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető megnevezését.
  a
  b) Az adatkezelés célja: az Érintett az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott
  szolgáltatások, mennyiségek lefoglalása, kiszállítása, – rendelés és teljesítés – bérmunka
  alapján számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, Érintettek egymástól való
  megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a
  vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői
  kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden jogi személy, annak munkavállalói, aki az Adatkezelő
  mindenkori kínálatából megrendelést tesz, alvállalkozói kiviteli szerződést köt, illetve a
  mindenkor megbízott felelős műszaki vezető.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: szerződésben gyűjtött személyes adatok viszonyában
  a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §., 2007. évi CXXVII. törvény169. §-a a GDPR
 2. cikk (1) bekezdés c) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, egyéb megadott
  személyes adatok viszonyában az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés a) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: önként megadott személyes adatok tekintetében
  a megrendelés, szolgáltatás teljesítését követő számviteli bizonylat kiállításának napjától
  számított 90 nap, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. §. (15) pontja tiszteletben
  tartása mellett. A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C.
  törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A
  könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
  (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),
  legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
  visszakereshető módon megőrizni.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. pont alapján.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és
  kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés
  teljesítés folyamán résztvevő Adatfeldolgozók a 2.2., 2.8. illetve a 2.7. pontok alapján, a
  fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  4.2.4. Jelenléti ív kezelése
  a. A kezelt adatok köre: az Érintett teljes neve, aláírása, érkezésének és távozásának
  időpontja.
  b. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén, azon kívül, mint munkáltatóra
  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az Érintett munka idejének igazolása,
  dokumentáció készítése a későbbi bizonyíthatóságának kialakítása céljából.
  c. Az Érintettek köre: az Adatkezelő munkavállalói, az Adatkezelővel szerződéses
  jogviszony szerinti munkavégzés során kapcsolatba lévő munkavállalók.
  d. A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett és az Adatkezelő szerződésé jogviszonya,
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. Az Adatkezelőre, a 2012. évi I. törvény
 3. § -a szerinti kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint.
  e. A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és az Érintett munkavállaló
  munkajogviszonyának, valamint szerződéses Partner szerződéses jogviszonyának
  megszűnésének napját követő 5 évig.
  f. A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g. A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  műszaki ellenőr munkakörben megbízott munkatársai, iktatást kezelő munkatársak a 2.2.
  és a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i. Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2.5. Oktatás során kezelt adatok
  a) A kezelt adatok köre: az Érintett teljes neve, beosztása, aláírása, oktatást vezető Érintett
  teljes neve, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott és igénybe vett
  oktatások teljesítésének igazolása, dokumentáció készítése a nyújtott, és igénybe vett
  szolgáltatások későbbi bizonyíthatóságának kialakítása céljából.
  c) Az Érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő oktatásán, az
  Adatkezelő által igénybe vett oktatáson részt vesz, az érintett oktatatást vezető
  természetes személyek.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett és az Adatkezelő szerződésé jogviszonya,
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. A 1993. évi XCIII. törvény (3) Az
  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei
  megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató
  határozza meg. (4) A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett
  nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
  reá vonatkozó szabályait, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és szerződéses Partner
  szerződéses jogviszonyának megszűnésének napját követő 8 évig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  oktatást vezető, iktatást kezelő munkatársak a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek
  tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2.6. Azonosító kártya beléptető rendszer használata során
  a) A kezelt adatok köre: az Érintett teljes neve, beosztása, aláírása, születési helye, születési
  ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén kívül, szerződött Partnere telephelyén
  nyújtott szolgáltatások teljesítése. Érintettek telephelyre történő beléptetése, belepéskor –
  kilépéskor – telephelyen történő munkavégzés során történő azonosítása.
  c) Az Érintettek köre: az Adatkezelő munkavállalói.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett és az Adatkezelő szerződésé jogviszonya,
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. Az Adatkezelő és szerződéses
  jogviszonnyal rendelkező Partnere által kialakított szerződés a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és szerződéses Partner
  szerződéses jogviszonyának megszűnésének napját követő 1 évig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az Adatkezelő mindenkori szerződéses Partnere
  részére, aki a személyes adatok kezelésében az Adatkezelő részére követelményt támaszt.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  műszaki ellenőr munkakörben megbízott munkatársai, iktatást kezelő munkatársak a 2.2.
  és a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2.7. Rétegvastagság Mérési jegyzőkönyv:
  a) A kezelt adatok köre: az építtető Érintett képviseletében eljáró személy a mérési
  jegyzőkönyvet átvevő teljes neve, aláírása, a szerződés szerinti kivitelezés címe, a
  jegyzőkönyv készítő jogosult építési műszaki ellenőr teljes neve, hatósági
  vizsgaazonosító száma, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén kívül nyújtott szolgáltatások,
  mennyiségek szerződésszerű teljesítésének igazolása, dokumentáció készítése későbbi
  bizonyíthatóság kialakítása céljából.
  c) Az Érintettek köre: a rétegvastagság igatolására szolgáló mérési jegyzőkönyvet hitelesítő
  természetes személyek.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett és az Adatkezelő szerződésé jogviszonya,
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és szerződéses Partner
  szerződéses jogviszonyának megszűnésének napját követő 8 évig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  műszaki ellenőr munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok
  kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, iktatást kezelő munkatársak
  a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2.8. Munkabaleseti jegyzőkönyv kezelése
  Az Adatkezelő az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete szerinti
  besorolása szerint Baleseti jegyzőkönyv készítésére kötelezett.
  a)
  A kezelt adatok köre: az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. számú melléklete szerint:
  • balesetet elszenvedett teljes neve, születési neve, születési helye, születési ideje,
  neme, állampolgársága, lakcíme, telefonszáma, a munkabaleset dátuma, időpontja,
  sérülés típusa, sérült testrész megnevezése, baleset címe, helye, annak körülményei
  • munkavédelmi képviselő: teljes neve aláírása,
  • balesetet kivizsgáló: teljes neve, Mv. képzettséget igazoló irat száma, aláírása,
  • résztvevő foglalkozás-egészségügyi orvos: teljes neve, orvosi pecsétszáma,
  aláírása,
  • Adatkezelő képviselőjének: teljes neve, aláírása,
  • jegyzőkönyvet hitelesítő: teljes neve, igazolvány száma, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Érintettet ért baleset, annak körülményeinek rögzítése,
  dokumentáció készítése későbbi bizonyíthatóság kialakítása céljából, Adatkezelőre
  vonatkozó jogszabály teljesítése.
  c) Az Érintettek köre: balesetet elszenvedett Érintett, a baleseti jegyzőkönyvet hitelesítő
  természetes személyek.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés c) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a Munkabaleseti jegyzőkönyv kiállításának
  napját követő 5 évig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a területileg illetékes munkavédelmi hatóság az
  5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  műszaki ellenőr munkakörben megbízott munkatársai, a területileg illetékes
  munkavédelmi hatóság munkatársai, a jegyzőkönyvet hitelesítő személyek, iktatást
  kezelő munkatársak a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.2.9. Káresemény jegyzőkönyv
  Az Adatkezelő szerződés teljesítése során felmerülő káresemény alkalmával jegyzőkönyvet
  készít.
  a) A kezelt adatok köre: szerződött fél adatai a 4.2.3 pontok alapján, szerződött fél
  szállítmányozási Partnerének megbízottjának teljes neve, lakcíme, telefonszáma, aláírása,
  áruátvétel időpontja, körülményei, tanú teljes neve, tanú anyja neve, tanú lakcíme, tanú
  aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Érintett az Adatkezelő árú – termék megbízott szállító részére
  történő átadásakor keletkezett sérülés, árú károsodásának dokumentálása. Körülmények
  utólagos bizonyíthatóságának kialakítása, fenntartása.
  c) Az Érintettek köre: szerződés teljesítésekor a mindenkori megbízott szállító Partner
  megbízottja, a jegyzőkönyvet tanúként hitelesítő természetes személyek.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: szállítás teljesítését és a kárrendezési gyakorlat
  befejezték követő számviteli bizonylat kiállításának napjától számított 8 év.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a mindenkori megbízott szállító elérhetősége, a
  szerződött és a megrendelésben érdekelt Partner kapcsolattartójának elehetősége.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő az
  áru átadását végző munkatársai, logisztika folyamán résztvevő munkatársak, a tanúként
  ellenjegyezett természetes személyek, iktatást kezelő munkatársak illetve a 2.7. pontok
  alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Munkavállaló ellenőrzéséről jegyzőkönyv
  4.2.10.
  a) A kezelt adatok köre: alkoholos és pszichotróp befolyásoltság vizsgálata során készült
  jegyzőkönyvek adatai. Az Érintett munkavállaló teljes neve, aláírása, vizsgálat időpontja,
  vizsgálat eredménye, ellenőrzést végző személy neve, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő alkalmazásában álló munkavállalók ellenőrzése,
  baleset megelőzése és emberi élet védelme céljából, dokumentáció készítése későbbi
  bizonyíthatóság kialakítása céljából.
  c) Az Érintettek köre: az Adatkezelő azon munkavállalója, aki az ellenőrzésben részt vesz.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: 2012. évi I. törvény 10. § (4) bekezdés, melyet az
  Adatkezelő a 2012. évi I. törvény 10. § (5) bekezdés szerint gyakorol a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés d) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv
  kiállításának napját követő 5 évig.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő belső
  ellenőr munkakörben megbízott, iktatást kezelő munkatársai, a 2.7. pontok alapján, a fenti
  alapelvek tiszteletben tartásával.
  j.
  Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  4.2.11.
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Munkavégzésre átadott eszközök jegyzőkönyve során
  Az Adatkezelő tevékenysége kifejtése során a vele kapcsolatban álló természetes
  személyek részére az érintett munkafeladat ellátásához munkaruhát, munkaeszközöket,
  munkagépeket biztosít.
  a) A kezelt adatok köre: az Érintett teljes neve, Érintett fiziológiai méret adatai,
  átadás körülményei, aláírása, jegyzőkönyvez készítő személy neve, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott
  szolgáltatások elvégzéshez, munkavégzés céljára átadott munkaruha,
  munkaeszközök, gépek, átadásáról dokumentáció készítése későbbi
  bizonyíthatóság kialakítása céljából.
  c) Az Érintettek köre: az Adatkezelő érdekkörébe tartozó természetes személyek,
  jogi személyiségek munkavállalói, akik az Adatkezelő megbízásából olyan
  munkafeladatot látnak el, mely során az Adatkezelő biztosítja számukra a
  munkaeszközt, munkagépet.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az érintett eszköz az Adatkezelőnek
  átadott időpontól, az érintett jegyzőkönyv lezárásának napját követő 30 nap.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az
  Adatkezelő műszaki ellenőr munkakörben megbízott munkatársai, a 2.7. pontok
  alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  4.2.12.
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Állókép készítése
  Az Adatkezelő tevékenysége kifejtése során a folyamatban lévő és elvégzett
  munkafolyamatokról digitális állóképet készít.
  a) A kezelt adatok köre: az Adatkezelő által használt technikai eszközök,
  fényképezőgép által készített, releváns információt tartalmazó képek.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott
  szolgáltatások elvégzése, a munkavégzés során kialakuló mulasztások, hibák,
  hibás vagy téves teljesítések képi dokumentáció készítése, figyelemfelhívás és
  későbbi bizonyíthatóság kialakítása céljából.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, gépjárművek – épületek
  azonosítója, aki az Adatkezelő munkavégzése során az Adatkezelő
  munkavégzési területén tartózkodik, oda belép és az Adatkezelő érdekkörében
  munkafolyamatot lát el.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk
  (1) bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az érintett munkafolyamat hibásnak
  vagy tévesnek bizonyítottan elismert elteltével azonnal töröli az Adatkezelő,
  kivételt képez a vitás vagy el nem ismert esetekben, így ezen állóképeket a jogos
  érdeken alapuló bizonyíthatóság esetében a jogos érdek fennállásáig kezeli.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az
  Adatkezelő képviseletére jogosult személyek, az Adatkezelő műszaki ellenőr
  munkakörben megbízott munkatársai, 4.2.1. pontok szerint szerződött Érintett,
  annak képviselője a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.3. Ajánlat készítéssel összefüggő adatkezelés
  a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; telefonszám; e-mail cím, egyéb önként megadott
  személyes adatok.
  b) Az adatkezelés célja: az Érintett előzetes tájékoztatása az Adatkezelő munkatársai által,
  későbbi kapcsolataratás, szerződéskötés elősegítése céljából.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos,
  elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatáról, az Adatkezelő
  tevékenységéből fakadó szolgáltatások iránt előzetesen ajánlat formájában érdeklődik.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: Érintett előzetes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett
  kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintettet hozzájárulásának visszavonásáig, az
  érdeklődő fél részére megküldött ajánlat kiadásától számított 30 nap.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  értékesítő munkakörben megbízott munkatársai, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.4. Megrendeléssel összefüggő adatkezelés
  a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakcím, ország, irányítószám, város, utca,
  házszám, munkavégzés címe, szállítási cím, telefonszám; e-mail cím, gazdasági társaság
  esetében cégnév és székhely, kapcsolattartó teljes neve, telefonszám; e-mail cím.
  b) Az adatkezelés célja: az Érintett az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott
  szolgáltatások, mennyiségek lefoglalása, kiszállítása, – rendelés és teljesítés – bérmunka
  alapján számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, Érintettek egymástól való
  megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a
  vásárlást követően, a jogszabály alapján számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői
  kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő személyes, telefonos,
  elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő mindenkori kínálatából megrendelést tesz.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: számlázási adatok viszonyában a 2007. évi CXXVII.
  törvény 169. §-a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, megrendelés logisztikai
  folyamatok teljesítése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
  f) pontja szerint, egyéb önként megadott személyes adatok viszonyában az Érintett előzetes
  hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a megrendelés, szolgáltatás teljesítését követő
  számviteli bizonylat kiállításának napjától számított 90 nap. Kivéve a számviteli bizonylatok
  esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8
  évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és
  közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
  illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
  feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk. Az Adatkezelő az
  általa kibocsájtott számviteli bizonylatokat az erre a célra üzemeltetett ügyviteli rendszerben
  rögzíti.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2., 2.8. pontok alapján.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  számviteli bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott
  munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő munkatársak, a 2.2., 2.8.
  illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.5. Szolgálati gépjárművek ellenőrzése
  Az Adatkezelő tevékenysége kifejtése során a tőle megrendelt szolgáltatást, és árut szállítja, mely a
  tulajdonában lévő szolgálati haszongépjárművek használatával valósul meg.
  a) A kezelt adatok köre: a gépjárművet vezető Érintett teljes neve, gépjármű forgalmi rendszáma.
  A gépjármű indulásának helye és ideje, a jármű útvonala, a megállások és indulások helye és
  ideje, valamint az érkezés helye és ideje.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése, a
  gépjárművet vezető Érintett és a gépjármű üzemelésének menetstatisztikai adatai alapján
  dokumentáció készítése későbbi bizonyíthatóság céljából.
  c) Az Érintettek köre: az Adatkezelő alkalmazásában álló Érintett, aki szolgálati gépjármű
  vezetésében megbízott.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogszabály a 261/2011. (XII. 7.)
  Korm. rendelet 22. § (1) c), e) pontok, valamint az Adatkezelő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk
  (1) bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az érintett menetlevél lezárásának napját követő 5. év
  utolsó napja.
  f) A kezelt adatokat nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kezelt adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő szolgálati
  gépjárművet használó azon munkavállalói, illetve iktatás munkakörben megbízott munkatársai,
  a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.6. Belépés és tartózkodás az Adatkezelő telephelyén
  Az Adatkezelő a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen lévő telephelyén, mind az eladótér
  területén, mind a kiszolgáló helységekben vagyonvédelmi, az emberi élet és testi épség védelme
  céljából kamerarendszert alkalmaz.
  a) A kezelt adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó
  felvételek.
  b) Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, az emberi élet és testi épség védelme.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő telephelyén tartózkodik,
  oda belép.
  d) Az adatkezelés jogalapja az érintettnek a jelen tájékoztatása alapján megadott önkéntes
  hozzájárulása, a 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése a ráutaló magatartás. A
  hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható, ráutaló magatartás különösen, ha az ott
  tartózkodó természetes személy (Érintett) a magánterület közönség számára nyilvános részén
  elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen
  más következik.
  e) A rögzített felvételek tárolásának ideje: maximum 3 munkanap. Amennyiben biztonsági
  esemény indokolja, illetve a felvételek elkülönített tovább is megőrzésre kerülnek.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a kamerarendszert az Adatkezelő üzemelteti, az
  adatokat nem továbbítja, ez alól kivételt képez a szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az
  azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori
  képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású munkavállalói,
  emeltetett a kamerás megfigyelő – és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi
  élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető
  azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek, a fenti
  alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) A felvételen szereplő Érintett tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla
  készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel,
  betekintést nyerhet a felvételbe. Az Érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel
  kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített
  felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének
  okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
  j) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.7. Levelezés nyilvántartása
  Az Adatkezelő tevékenysége kifejtése során az Érintett tájékoztatása, megrendelések kialakítása,
  előzetes és utólagos adategyeztetések céljából postai és vagy elektronikus levelezést folytat.
  a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakóhely, postai cím; e-mail cím, küldemény tartalma,
  az Érintett által önként megadott személyes adatok, küldemény feladásának és vagy átvételének
  időpontja.
  b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és levélküldő fél, Érintett levelezések elkülönítése, feladók
  elkülönítése, beérkező és elküldött levelek iktatása, nyilvántartása.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő postai, elektronikus
  elérhetőségein az Adatkezelővel kapcsolatba lép.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Érintettet hozzájárulásának visszavonásáig,
  maximum az levélküldő fél részére megküldött válaszlevél feladásától számított 1 év.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: az adatokat nem továbbítjuk.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő
  munkakörben megbízott munkatársai, a 2. pont alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.8. Szállítói szerződések során
  a)
  A kezelt adatok köre:
  • Az Érintett (jogi személyiség, szerződő fél) adatai: a szerződő Érintett egyéni vállalkozás
  esetén, teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely, szállítási cím,
  telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozás adószáma, váltakozó azonosítási száma, a
  szerződő Érintett kapcsolattartó teljes név, aláírása, – telefonszám, -e-mail cím.
  • Az Érintett (jogi személyiség, szerződő fél) adatai: a szerződő Érintett társas vállalkozás
  esetén: székhely adatok, levelezési cím, tartózkodási hely, szállítási cím, telefonszám, e-
  mail cím, kapcsolattartó teljes név, aláírása, – telefonszám, -e-mail cím.
  b) Az adatkezelés célja: Adatkezelő szerződéses Partnerei jogviszonyában, megrendelés és
  teljesítés alapján számla kiállítása, számla befogadása, a megrendelések kialakítása
  megrendelések teljesítése, az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és
  fizetés nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vásárlást követően, a jogszabály alapján
  számviteli kötelezettség teljesítése, szállítói kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek – kapcsolattartói -, aki az
  Adatkezelővel szerződésese jogviszonyban áll.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: partneri szerződés tartalma, jogos érdek, a GDPR 6. cikk
  (1) bekezdés b) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: az Adatkezelő és szerződéses Partner szerződéses
  jogviszonyának megszűnésének napját követő 1 évig. Kivéve a számviteli bizonylatok
  esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig
  meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
  alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve
  részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
  feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2. pont alapján. szállítási cím,
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő értékesítő,
  árubeszerző munkakörben megbízott munkatársai, a számviteli bizonylatok kiállítására és
  kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés és megrendelés teljesítés
  folyamán résztvevő Adatfeldolgozók a 2.2. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek
  tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.9. Az Adatkezelő szerződéses munkaviszonyában álló munkavállalók esetében
  a) Kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, címe, születési ideje, születési helye, anyja neve,
  adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító száma, életkora, gyerekek száma, családi
  állapota, eltartott gyermek teljes neve adóazonosító jele, banki adatai, munkavégzés helye,
  munkabére, munkaképességére vonatkozó adatok, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: Adatkezelővel munkaviszonyt létesítő személyek adatainak kezelése
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő alkalmazásában áll, vele
  szerződést köt.
  d) Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és munkavállaló munkaszerződése, 2012. évi I., 1997.
  évi LXXX., 1995. évi CXVII, 1998. évi LXXXIV törvények, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b),
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.
  e) Kezelt adatok tárolásának ideje: A törvény erejénél fogva nem selejtezhető iratok tekintetében
  nincs meghatározva, a hozzájáruláson alapuló személyes adatok tekintetében az érintett
  munkajogviszony megszűnését követő 1. év utolsó napjáig, a jogos érdeken alapuló adatkezelés
  esetében a jogos érdek fennállásáig.
  f) Kezelt adatokat nyomtatott és elektronikus módon tároljuk.
  g) Kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a 2.2., 2.3. pontok szerint.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő mindenkori
  képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású munkavállalói, valamint
  a 2.2., 2.3. és a 2.7. pontokban meghatározottak, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja Érintett
  kezdeményezni:

  postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.10. Az Adatkezelővel kötött tanuló jogviszony szerződés esetén
  a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, címe, anyja neve, értesítési telefonszáma,
  munkavégzés helye, munkabére, tanuló jogviszonyának körülményei, munkaképességére
  vonatkozó adatok, aláírása.
  b) Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a 2.4. pontban területileg illetékes szervezet
  szerződés teljesítése, tanuló foglalkoztatása.
  c) Az Érintettek köre: bármely természetes személy, mely az Adatkezelő tanuló jogviszony
  szerződésében, a területileg illetékes 2.4. pontban meghatározott szervezet szerződésszerű
  közvetítésében áll.
  d) Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CLXXXVII. 8. §, 2012. évi I., 1997. évi LXXX., 1995.
  évi CXVII. törvények, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának ideje: az Adatkezelő és a 2.4. pontban meghatározott területileg
  illetékes szervezet szerződése szerint, a törvény erejénél fogva nem selejtezhető iratok
  tekintetében nincs meghatározva, a hozzájáruláson alapuló személyes adatok tekintetében
  az érintett munkajogviszony megszűnését követő 1. év utolsó napjáig, a jogos érdeken
  alapuló adatkezelés esetében a jogos érdek fennállásáig.
  f) A kezelt adatokat nyomtatott, és elektronikus módon tároljuk.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: a 2.2, és 2.4. pontok szerint
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  mindenkori képviseletére jogosult személyek, erre felhatalmazott vezető beosztású
  munkavállalói, valamint a 2.2, 2.4. és 2.7. pontokban meghatározottak, a fenti alapelvek
  tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

  postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  4.11. Szerviz szolgáltatás nyújtása során
  a) A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve; lakcím, ország, irányítószám, város, utca, házszám,
  munkavégzés a szolgáltatás nyújtás címe, telefonszám; e-mail cím, gazdasági társaság esetében
  cégnév és székhely, kapcsolattartó teljes neve, telefonszám; e-mail cím.
  b) Az adatkezelés célja: az Érintett az Adatkezelő telephelyén, azon kívül nyújtott
  szervizszolgáltatások teljesítése, teljesítés alapján számla kiállítása, Érintettek egymástól való
  megkülönböztetése, szervizszolgáltatás és javítási statisztika dokumentálása, fizetés
  nyilvántartása és dokumentáció készítése, a vonatkozó jogszabály alapján számviteli
  kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.
  c) Az Érintettek köre: minden természetes személy, jogi személyiségek kapcsolattartói, aki az
  Adatkezelő személyes, telefonos, elektronikus elérhetőségein az Adatkezelő szerviz
  szolgáltatását igénybe veszi.
  d) A kezelt adatok céljának jogalapja: számlázási adatok viszonyában a 2007. évi CXXVII.
  törvény169. §-a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, szolgáltatás nyújtás körülményei
  viszonyában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, egyéb önként megadott személyes
  adatok viszonyában az Érintett előzetes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
  szerint.
  e) A kezelt adatok tárolásának időtartalma: a szolgáltatás teljesítését követő számviteli bizonylat
  kiállításának napjától számított 90 nap. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a
  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni
  ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
  számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
  nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
  hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  f) A kezelt adatokat elektronikus módon és nyomtatott formában tároljuk. Az Adatkezelő az általa
  kibocsájtott számviteli bizonylatokat az erre a célra üzemeltetett ügyviteli rendszerben rögzíti.
  g) A kezelt adatok adattovábbítás címzettje: 2.2., pont alapján.
  h) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő számviteli
  bizonylatok kiállítására és kezelésére munkakörükben is meghatalmazott munkatársai, a fizetés
  és megrendelés teljesítés folyamán résztvevő munkatársak, a szerviz szolgáltatást nyújtó
  munkatársak a 2.2., 2.8. illetve a 2.7. pontok alapján, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  i) Az Érintett 6. pont szerinti jogait az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. címen,
  • e-mail útján az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 4. Adatbiztonság, adatkezelés helye
  5.1 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa
  az Érintettek magánszférájának védelmét.
  5.2 Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
  biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani
  azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
  érvényre juttatásához szükségesek.
  5.3 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
  megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
  hozzáférhetetlenné válás ellen.
  5.4 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
  megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve,
  ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez
  rendelhetők.
  5.5 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
  intézkedésekkel biztosítja
  5.6
  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
  segítségével történő használatának megakadályozását;
  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
  berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
  vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön;
  g) a különleges személyes adatok védelmét.
  Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
  meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
  lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb
  szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
  A személyes adatok védelmét az Adatkezelő az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel
  biztosítja:
  • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá,
  melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
  • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső
  szabályzattal rendelkezik,
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és
  naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a
  személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer
  számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
  • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén, valamint a 2. pontban
  meghatározott az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók tevékenységi
  körébe tartozó helyszíneken.
  • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési
  megoldásokkal biztosítja.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 5. Érintettek jogai
  Az érintteti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az Érintett kérelmének nyomán
  hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez
  a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
  Érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés
  elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál,
  és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
  Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
  adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
  meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
  kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének
  bizonyítása az adatkezelőt terheli.
  Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
  kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
  kérheti.
  6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
  arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
  a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
  lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
  adatok kezelése ellen;
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
  információ;
  • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
  esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható
  következményekkel jár.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
  rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív
  költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton
  nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban
  bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
  Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa
  megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
  jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
  tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
  jogalapjáról és címzettjéről.
  Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása
  céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
  továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
  adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
  egyéb adatokat.
  Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és
  az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak
  továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem
  benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
  közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
  6.2. Helyesbítés joga
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
  a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett
  jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
  történő – kiegészítését. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és
  a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot
  helyesbíti.
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a
  személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
  erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét
  vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
  meg egyértelműen.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  6.3. Törléshez való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
  vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
  • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
  nincs más jogalapja;
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor.
  A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
  szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes
  adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
  Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  6.4. Adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
  valamelyike teljesül:
  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
  pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
  Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
  valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve
  amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
  nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a
  rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
  érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
  cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  6.5. Elfeledtetéshez való jog
  Amennyiben az Érintett az elfeledtetéshez való jogával él – a kezelt adatok online környezetben
  történő megerősítése érdekében a törléshez való jogot emellett oly módon szükséges kiterjeszteni,
  hogy a személyes adatokat nyilvánosságra hozó adatkezelőnek észszerű lépéseket kell tennie –
  ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – annak érdekében, hogy az ilyen személyes
  adatokat kezelő adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy az Érintett kezdeményezte a szóban forgó
  személyes adatokra mutató linkeket vagy e személyes adatokat, azok másolatának, illetve
  másodpéldányának törlését eszközöljék. E tájékoztatás során az adatkezelő a rendelkezésre álló
  technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe veszi annak érdekében, hogy a személyes
  adatokat kezelő adatkezelők értesüljenek az Érintett kéréséről.
  Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
  kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
  elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
  esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz
  fordulás lehetőségéről.
  6.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás
  Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
  ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  6.7. Visszavonás joga
  Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
  6.8. Adathordozhatósághoz való jog
  Ha Érintett kéri kezelt adatainak hordozását, az adatkezelőket ösztönözni kell, hogy az
  adathordozhatóságot lehetővé tevő interoperábilis formátumokat fejlesszenek ki. Ez a jog abban
  az esetben gyakorolható, ha az Érintett a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta
  rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. E jog nem
  gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy szerződéstől eltérő egyéb
  jogalap.
  6.9. Kártérítés és sérelemdíj
  Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
  követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az
  adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
  Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
  köteles megfizetni az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
  sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
  megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi
  jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
  vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan
  gondatlan magatartásából származott.
  6.10. Tiltakozás joga
  Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak
  jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
  kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
  indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
  szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult
  arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
  ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett
  tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
  személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőra vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
  érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
  kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.
  Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
  Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
  15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
  kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát
  megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
  és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
  értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította,
  és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
  közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  6.11. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 6. Panaszkezelés
  7.1. Szóbeli panaszkezelés
  A Balatonmenti Tűzvédők Kft.– az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az
  ügyfélszolgálatára telefonáló fogyasztó személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a
  fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.
  a) A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz
  előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó
  által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás
  nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének
  helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a
  fogyasztó a panaszában önkéntesen ad meg.
  b) Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.
  c) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és
  az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az
  bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címre küldött levelében, a 8600 Siófok, Bajcsy-
  Zsilinszky utca 210. postacímre küldött levelében, valamint a Balatonmenti Tűzvédők Kft.
  ügyfélszolgálatán telefonon (+36 30 409 4418) bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés
  jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.
  d) Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.
  7.2. Írásbeli panaszkezelés
  Balatonmenti Tűzvédők Kft. – az Fgytv 17/A. § (6) bekezdése szerinti írásbeli panasz esetén – az
  ügyfélszolgálat részére e-mailt vagy postai levelet küldő fogyasztó személyes adatait kezeli.
  a) A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet a fogyasztó a panaszában önkéntesen ad
  meg.
  b) Az adatkezelés célja: a panaszkezelés.
  c) Az adatkezelés jogalapja:
  d)
 • az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1)
  bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulását az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail
  címre küldött levelében, a Balatonmenti Tűzvédők Kft. 8600 Siófok, Bajcsy-
  Zsilinszky utca 210. postacímre küldött levelében, valamint a Balatonmenti Tűzvédők
  Kft. ügyfélszolgálatán (+36 30 409 4418) bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés
  jogalapja továbbá az Fgytv 17/A. § (6)-(7) bekezdése.
 • a szerződés teljesítése, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
  amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését
  megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; erről a
  GDPR 6. cikk (1) b) pontja rendelkezik.
  Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
  7.3. Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásról
  A Balatonmenti Tűzvédők Kft. – 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. 4§ (1) bekezdése szerinti írásbeli
  panasz esetén – az ügyfélszolgálaton tett személyes fogyasztó kifogás esetén az Érintett személyes
  adatait kezeli.
  a) A kezelt adatok köre: az Érintett személyes adatai, Érintett teljes neve, Érintett aláírása,
  kapcsolattartó teljes neve, minden olyan adat, melyet az Érintett a kifogásában önkéntesen
  ad meg.
  b) Az Érintettek köre: bármely természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfélszolgálatán
  személyesen fogyasztói kifogás tesz.
  c) Az adatkezelés célja: a fogyasztói kifogás kezelése.
  d) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és
  az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. Az adatkezelés jogalapja továbbá a
  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. 4§ (1) bekezdése.
  e) A kezelt adatokat nyomtatott formában tároljuk.
  f) Az adatkezelés időtartama: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. 4§ (6) bekezdése alapján 3 év.
  g) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő
  ügyfélszolgálati munkakörben megbízott munkatársai, a 2.5. pontok alapján, a fenti
  alapelvek tiszteletben tartásával.
  Az Érintett a hozzájárulását az bagyarik.laszlo@airless.hu e-mail címre küldött levelében,
  a Balatonmenti Tűzvédők Kft. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210. postacímre
  küldött levelében, valamint a Balatonmenti Tűzvédők Kft. ügyfélszolgálatán telefonon
  (+36 30 409 4418) bármikor visszavonhatja.
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.Balatonmenti Tűzvédők Kft., adószám: 14148468-2-14
  Adatkezelési tájékoztató verzió száma: 1.0
 1. Releváns jogszabályok
  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
  kezeléséről1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
  • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
  valamint e szolgáltatások fedezetéről
  • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
  és védelméről
  • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
  valamint e szolgáltatások fedezetéről
  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
  tevékenység szabályairól
  • 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról
  • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
  továbbiakban: Infotv.)
  • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás
  áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
  személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
  dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
  (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)
  Készítette: Kelemen Zsolt (DPO),
  Tanúsítvány jegyzék száma: TRIC/18/39197,
  Elérhetősége: dpo@adatvedelem24.hu
  A dokumentum hatályba lépett:
  2019.07.15.

AJÁNLAT KÉRÉS

bérlési kérvény

BEMUTATÓ KÉRVÉNY

Csatlakozz
Facebook csoportunkhoz!

Hogy mi vár rád?