ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Balatonmenti Tűzvédők Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210.;  cégjegyzékszám: 01-09-078573; adószáma: 14148468-2-14; pénzforgalmi száma 11743040-20083722-00000000;  elérhetőségek (iroda@ailess.hu); képviseli: Bagyarik László ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Balatonmenti Tűzvédők Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek). 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.airless.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Balatonmenti Tűzvédők Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

Szolgáltató kizárólag jogi személyekett szolgál ki. Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval a Szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha a Partner elfelejti jelszavát, a Szolgáltató a Partner kérésére újra rendelkezésre bocsátja, vagy partner a weboldalon kérheti az „elfelejtettem jelszavam” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.
A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

A Balatonmenti Tűzvédők Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 

1.2. A Balatonmenti Tűzvédők Webáruházon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. A Balatonmenti Tűzvédők Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával vagy felhasználásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “megrendelés” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. 

1.5. Ügyfélszolgálat: Balatonmenti Tűzvédők Kft. 
Ügyfélszolgálati iroda helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 10.00-16.00) 
Telefon: +36 (hétfőtől péntekig) 
Internet cím: www.airless.hu 
E-mail: iroda@airless.hu  

2. Regisztráció 

2.1. A weboldal alsó részében található „belépés” gomb mellett megjelenő található Regisztráció link alatt, az ott található regisztrációs folyamatleírásban foglaltak szerinti eljárással, valamint az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. 

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Balatonmenti Tűzvédők Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, – módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3. Megrendelés  

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg részletesen. Ha a Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha a Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, a Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben a Partnernek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az előző pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Szolgáltató a Partner által a szolgáltató weboldalán (www.airless.hu) megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 2 munkanapon belül házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 20 000 (húszezer) forint összeget. Amennyiben a Partner a megrendelését nem a Szolgáltató weboldalán keresztül adja le, hanem azt e-mail vagy személyes ügyintézés formájában juttatja el Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató kizárólag a 14-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja a következő munkanapra, minden 14-óra után érkezett megrendelést 5 munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A nettó 20 000 (húszezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az 1200 (egyezerkettőszáz) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 20 000 (húszezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.)

Amennyiben a megrendelés nettó 20 000 (húszezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha a Szolgáltató a Partner következő megrendelésével együtt szállítja, és a számla nettó összértéke eléri a 20 000 (húszezer) forintos határt.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szállító által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

3.4. Szolgáltató – a magyar utakon életbe lépett úthasználattal arányos díjfizetési rendszer okán – Partner felé kiállított bizonylatait „logisztikai költség” terheli a kiszámlázott áru összes nettó értékének függvényében, melyet Szolgáltató az alábbiak szerint határoz meg:

Szolgáltató általi bármely vidéki városba történő kiszállítás esetén a Logisztikai költség a számlázott áru összes nettó értékének 0,4%-a, de maximum 20 000 Ft.

Szolgáltatás, vagy egyéb nem áru típusú, illetve közvetlenül áruhoz nem kapcsolható tétel esetén útdíj nem kerül felszámításra. 

A Logisztikai költség felszámítása a megrendelés végösszege alapján kalkulált fuvardíj meghatározásától függetlenül történik. A felszámított Logisztikai költségre semmilyen a Szolgáltató által nyújtott kedvezmény nem érvényes.

3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, ezzel követve, reagálva gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Weboldalon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket visszamenőlegesen Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a Weboldalon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól). A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés E-mailben történő visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség nettó ellenértéke.

3.7. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.8. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.9. A rendelés visszaigazoló e-mailben, a Rendelkezésre állás oszlopban („Készlet”) visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner írásban elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat – írásban – a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató minden lehetőt elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

3.10. A rendelt termékek helyszíni átvételét Szolgáltató munkanapokon átutalásos számla esetén 10:00 – től 17 óráig, készpénzes számla estén 10:00 – től 17 óráig biztosítja a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210 szám alatti telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér egy előre megadott időpontra, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított 2 munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével – amennyiben a Partner nem veszi át az árut – a megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner – előzetes írásbeli jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 210.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén. 

4.2. Szolgáltató a munkanapon délután 16 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 10 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Partner pedig köteles a megrendelt áru nettó ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru ellenértékét valamint a visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére. 

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

4.4. Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben 30 napnál régebben lejárt tartozást halmoz fel – függetlenül attól, hogy a megállapított hitelkeretet meghaladta-e vagy sem – csak abban az esetben vihet árut, ha a leadott nettó rendelési értéknek legalább a dupláját a Szolgáltató részére előre átutalja. A rendelési érték felett átutalt összeget a Szolgáltató a 30 napnál régebben lejárt kinnlevőség értékébe számítja be. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. 

A késedelmi kamat a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – külföldi pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke, amelyet Szolgáltató „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Partner részére. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

Ha a Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint a Partnertől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni. Ennek teljesítése Partnert nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben a Szolgáltató a költségátalányt érvényesíteni kívánja a Partnerrel szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli a Partnerre. 

Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson (iroda@airless.hu vagy az „Kapcsolat” menüben található telefonszámon). A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.5. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (Balatonmenti Tűzvédők Kft.) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. 

4.6. A Partnerek számára a Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltatóbírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. 

4.7. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az ÁFA-törvény 177.§- ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem írja alá és nem látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.   

4.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként – de nem kizárólagosan – olyan esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában. 

4.9. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy Szolgáltató kizárólag az átutalásos számlák átvételére jogosult és azonosított személyeknek biztosít átutalásos kondíció esetén számla és áruátvételt. A jogosult személy lejelentése előzetes írásbeli nyilatkozathoz kötött, amelyet a Partner cég ügyvezető igazgatója, vagy cégjegyzésre jogosult személye tehet meg. A Partner cég ügyvezetőjének, vagy a cégjegyzésre jogosult személynek a Szolgáltató által elkészített nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia, majd visszajuttatni a Szolgáltatónak a Partner cég aláírási címpéldányával együtt. Szolgáltató elektronikus úton is elérhetővé teszi a nyilatkozatot, amely letölthető a: www.airless.hu letöltések webhelyről. Amennyiben cégjegyzésre jogosult személy, vagy ügyvezető igazgató saját személyét is jogosulttá teszi számlaátvételt illetően, úgy saját adatai tekintetében is nyilatkoznia kell. A nyilatkozaton meg kell jelölnie a jogosult személy nevét valamint fényképes igazolványának (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél) számát. Szolgáltató a számlaátadás során minden esetben felmutatásra kéri a fényképes igazolványt a jogosult személy igazolásának céljából. Szolgáltató kizárólag az általa kiközölt és erre a célra rendszeresített nyomtatványon fogadja el az ügyvezető, vagy az cégjegyzésre jogosult személy által megküldött adatmódosításokat. Szolgáltató kijelenti, hogy az ekként rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a fenti célból a vonatkozó, hatályos adatvédelmi jogszabályokban mindenben megfelelően kezeli.

Valamennyi adatrögzítés és/vagy módosítás a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása után lép életbe. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályozás teljesítésének elmulasztásából eredő valamennyi kár a Partner céget illetve annak vezetőjét terheli és Szolgáltató előre elutasít mindenféle kárigényt, amely a hiányos vagy hanyag tájékoztatásból fakad. 

5. Garancia, szavatosság 

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. 

6. Egyebek 

6.1. A Balatonmenti Tűzvédők Webáruház Lunux server alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Siófok Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

6.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

AJÁNLAT KÉRÉS

bérlési kérvény

BEMUTATÓ KÉRVÉNY

Csatlakozz
Facebook csoportunkhoz!

Hogy mi vár rád?